top of page

גרסת ביטא

כרטיס דיגיטלי - ביזיקארד

תקנון "ביזי-קארד"

 

"ביזי קארד" משמש כדפי נחיתה המותאמים לטלפונים ניידים.

הפעלת דפי הנחיתה תיעשה באמצעות וביוזמת הלקוח שהינו בעל המכשיר הנייד בלבד, באמצעות משלוח הודעת SMS ובה קישור לדף הנחיתה של הלקוח כפי שהוזמן מ"ביזי קארד".

"ביזי קארד" אינם אחראים בשום מקרה על תכני דף הנחיתה ואיכותם, כמו גם על איכות העברתו בהודעת SMS או בכל דרך אחרת.

באחריות הלקוח ליידע את "ביזי קארד" בכל שינוי מבוקש בפרטיו כפי שמופיעים בדף שהזמין. "לביזי קארד" אין ולא יכולה להיות אחריות על עדכון הפרטים מבלי שהלקוח יעשה זאת.

עלות הכרטיס כוללת עד 4 עדכונים בשנה ללא תשלום נוסף - עדכון יבוצע תוך כ-72 שעות ממועד קבלת בקשת השינוי ע"י הלקוח ובאמצעות מייל שיישלח למשרדי החברה בכתובת: bizicard10@gmail.com

ביזי קארד מבוסס על טכנולוגיית אתרי אינטרנט ומתוקף כך, הרי שהלקוח מודע לכך שייתכנו תקלות כלשהן מפעם לפעם בעת השימוש בביזי-קארד. ביזי קארד אינם יכולים להיות אחראים לתקינות המערכת ולתקינות דף הנחיתה.

לביזי קארד אין כל צד ו/או אחריות בגין השימוש בדפי הנחיתה שהיא שולחת.

התשלום, כפי שייקבע בין הלקוח לבין ביזי-קארד יבוצע באמצעות אמצעי תשלום המוסכם בין הצדדים. כל עיכוב או אי תשלום מצד הלקוח, יביא להפסקת השירות ולמחיקת הדף של הלקוח מבלי שביזי קארד מחוייבים בהודעה כלשהי ללקוח (שתשלומו הופסק).

"ביזי קארד" רשאים להפסיק את השירות בכל עת ואולם במידה וייעשה כן, יופסק בהתאם גם התשלום בגין השרות.

 

bottom of page